LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Hà Tĩnh sau 15 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác trí thức

Đăng ngày 02-02-2023 10:37
73 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Xác định công tác trí thức và đội ngũ trí thức có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, nhất là sau khi có Nghị quyết  số 27-NQ/TW,  tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm tạo điều kiện và nguồn lực thỏa đáng nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ trí thức tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua.

Trần Đình Hưng
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024...
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ...
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG...
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng,...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: