LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 255/KH-UBND 13/06/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
2 146-QĐ/TW 14/05/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
3 37-CTr/TU 22/04/2024 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
4 45-NQ/TW 24/11/2023 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
5 118-QĐ/TW 22/08/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
6 29-CTr/TU 04/07/2023 Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
7 95/2022/NQ-HĐND 16/04/2023 Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
8 6677/UBND-VX2 22/11/2022 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
9 1085-CV/TU 12/07/2022 Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
10 02/CV-BTC HTCT 18/02/2022 Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-2023
<< 1 2 >>
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 22/4/2024...
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ...
  • NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG...
  • Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng,...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: