LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

HATINH UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 45-NQ/TW 24/11/2023 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
2 118-QĐ/TW 22/08/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
3 29-CTr/TU 04/07/2023 Chương trình số 29-CTr/TU: Thực hiện ghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
4 95/2022/NQ-HĐND 16/04/2023 Nghị Quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
5 6677/UBND-VX2 22/11/2022 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
6 1085-CV/TU 12/07/2022 Về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
7 02/CV-BTC HTCT 18/02/2022 Tổ chức Hội thi Cuộc thi năm 2022-2023
8 01/KH-BTC HTCT 10/02/2022 Kế hoạch Tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 12, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13
9 22/KH-LHH 14/01/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh” lần thứ nhất năm 2022
10 18/QĐ-LHHVN 10/01/2022 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (năm 2022)
<< 1 2 >>
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: