Đến nay Hà Tĩnh có gần 40 ngàn trí thức, trong đó có 06 giáo sư và phó giáo sư, 77 tiến sỹ, 04 nhà giáo Nhân dân, 05 thầy thuốc Nhân dân, 79 nhà giáo ưu tú, 86 thầy thuốc ưu tú đang công tác và sinh sống trên địa bàn. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh tham gia tích cực trên các lĩnh vực, đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp. Là tầng lớp giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp, đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào hoạt động thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ đời sống Nhân dân và sự phát triển của tỉnh. 

Xác định vai trò vị trí của trí thức trong tiến trình phát triển của tỉnh, những năm qua, Các cấp ủy Đảng và Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, thu hút, sử dụng đội ngũ trí thức để phát huy tốt hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao này. Chỉ tính trong năm 2021 Hà Tĩnh đã ban hành một số chính sách, cơ chế đã tạo động lực khích lệ đội ngũ trí thức lao động cống hiến, nổi bật như Nghị quyết số 46/2021 của HĐND tỉnh về khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh HT giai đoạn 2022-2025; ‘Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu Hà Tĩnh; Chính sách hỗ trợ nguồn trí thức trẻ cho tỉnh nhà, đặc biệt là thành lập quỹ hỗ trợ các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vào đại học ...

Đội ngũ trí thức đã có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà, tuy nhiên, qua thực tế hoạt động của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế. Đó là cơ cấu của đội ngũ trí thức chưa cân đối giữa các vùng, miền; Chất lượng đội ngũ chưa tương xứng với trình độ được đào tạo, còn thiếu chuyên gia giỏi, chuyên sâu ở các lĩnh vực, các ngành kinh tế mũi nhọn nên chưa có những cống hiến đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và kỳ vọng của tỉnh và nhân dân. Việc việc nắm dư luận, tâm tư của đội ngũ trí thức còn thiếu kịp thời, gặp khó khăn. Vai trò, vị trí của tổ chức tập hợp đoàn kết trí thức chưa thể hiện rõ, cơ cấu tổ chức còn thiếu nhân lực, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn…

Để góp phần khắc phục những hạn chế này tại buổi gặp mặt, các trí thức, văn nghệ sĩ đã đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều nội dung cho tỉnh trong đó tập trung vào cơ chế chính sách mở đường, tạo điều kiện cho trí thức văn nghệ sĩ nhà báo hoạt động cống hiến. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đến đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để trí thức công tác, cống hiến, đặc biệt là công tác trí thức vận và xây dựng tổ chức của đội ngũ trí thức. Bên cạnh đó cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cơ chế tốt hơn để khuyến khích đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân an tâm công tác, cống hiến trong lĩnh vực đang công tác, đảm bảo cuộc sống tốt bằng nghề đã lựa chọn. Ngược lại trí thức, văn nghệ sĩ phải đồng hành chia sẻ cùng tỉnh, nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, phát huy hết tài năng, nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng với truyền thống quê hương.