Chủ trì hội nghị

Năm 2023, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Liên hiệp hội tỉnh, Liên hiệp hội Cẩm Xuyên đã đạt được những kết quả quan trọng về mọi mặt, đó là hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Liên hiệp hội huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quan tâm kiện toàn cơ cấu, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành; thực hiện tốt vai trò thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; tích cực vận động, tập hợp đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động về sáng kiến sáng tạo trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, việc làm; đồng thời chú trọng công tác động viên Hội thành viên và Hội viên trong phát huy sáng kiến nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng.

Cũng tại Hội nghị, đã trao Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh cho 03 tổ chức và 02 cá nhân và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023.

Tặng Giấy khen của Liên hiệp hội tỉnh cho các tổ chức và cá nhân xuất sắc

Tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tổ chức và cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Liên hiệp hội tỉnh ghi nhận các thành tích đã đạt được trong năm 2023 của Liên hiệp hội Cẩm Xuyên và đề nghị Liên hiệp hội Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy các kết quả đạt được đồng thời chuẩn bị tốt công tác Đại hội nhiệm kỳ một cách chu đáo, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Thường trực Liên hiệp hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, Thường trực Liên hiệp hội Cẩm Xuyên tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Liên hiệp hội tỉnh và đề nghị Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong quá trình hoạt động của Liên hiệp hội Cẩm Xuyên, cũng như quá trình chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Liên hiệp hội Cẩm Xuyên phát biểu tổng kết Hội nghị

Văn Tự