Văn bản UBND tỉnh giao các ngành nghiên cứu xem xét nội dung
Hội Khoa học Kinh tế tư vấn, đề xuất

Trên cơ sở khảo sát tại Sơn La và một số tỉnh miền Bắc, Hội đã tổng hợp số liệu, so sánh các giải pháp chính về mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đề xuất tiếp cận tham khảo 3 nội dung gồm: Tập trung cho KHCN tạo tiền đề chuyển đổi; Tổ chức  lại sản xuât theo hướng liên doanh, liên kết; đầu tư cho chế biến sản phẩm và thị trường tiêu thụ để chuyển đổi  thành công từ nền sản xuất nông nghiệp nhỏ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo hướng công nghệ cao.

Căn cứ vào kết quả tìm hiểu khảo sát, Hội cũng chỉ ra yếu tố hàng đầu để thành công trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững gồm hai nội dung quan trọng: Thiết lập được mối quan hệ gắn kết giữa “ bốn nhà”  tư vấn cho tỉnh các giải pháp và bước đi phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và xác định chính xác đột phá là ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cải tạo và du nhập các giống cây trồng mới theo hướng công nghệ cao để thay thế và giảm dần diện tích cây bản địa.

Tiếp nhận ý kiến tư vấn, ngày 10/11/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan soát xét, nghiên cứu nội dung đề xuất để căn cứ điều kiện của tỉnh rút ra những nội dung có khả năng áp dụng đối với địa phương.