Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2030, Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 18/8/2020 về Đại hội đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, giai đoạn đến năm 2025 Kỳ Đồng sẽ là đô thị loại V. Theo Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, xã Kỳ Đồng hiện nay sẽ là trung tâm đô thị mới, trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của huyện, nằm trong mạng lưới đô thị toàn tỉnh.

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị trên cơ sở xem xét Đề án công nhận xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại V, Liên hiệp hội đã góp ý thẩm định về các nội dung theo quy định. Trong đó nhiều nội dung trong 5 tiểu chuẩn/53 tiêu chí được bổ sung góp ý cụ thể hoàn thiện như nhóm tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường; nhóm tiêu chuẩn về về đầu mối giao thông ; Tiêu chuẩn tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh;  tiêu chuẩn quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; về tiêu chuẩn công trình kiến trúc tiêu biểu; về tiêu chuẩn công trình xanh.

Các góp ý, thẩm định của Liên hiệp hội là cơ sở để chủ tịch hội đồng thẩm định xem xét quyết định công nhận đô thị Kỳ Đồng trở thành đô thị loại V