06:55 EDT Thứ tư, 20/03/2019
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Người Hà Tĩnh

Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đáp ứng được yêu cầu CND - HĐH

Thứ hai - 19/05/2014 01:04
Nhân dịp đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài viết về xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Biên tập xin giới thiệu cùngbạn đọc.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tiêu biểu năm 2012

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tiêu biểu năm 2012

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đội ngũ trí thức luôn được xã hội tôn vinh và đánh giá cao. Đảng, Nhà nước ta khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước”, “Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.  

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài; đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật và đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến, sáng tạo, nhờ đó số lượng trí thức của tỉnh ngày càng tăng nhanh, chất lượng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có gần 33.000 trí thức,trong đó có5 giáo sư, phó giáo sư, 31 tiến sỹ, 600 thạc sỹ, gần 27.000 đại học và 5.000 người có trình độ cao đẳng. Để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, chỉ tính năm 2012, Hà Tĩnh đã thu hút được gần 400 thạc sĩ và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học công lập về công tác trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; gần 700 sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh có mặt trên tất cả các lĩnh vực, nhiều người là chuyên gia đầu ngành, cán bộ cao cấp trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trí thức Hà Tĩnh cũng luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, thời gian qua, Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh đã năng động, sáng tạo, không ngừng chăm lo củng cố tổ chức, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức thu hút, tập hợp hội viên. Đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn tích cực tham gia vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển nguồn nhân lực; tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công nhân, viên chức, quần chúng nhân dân lao động. Trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, đội ngũ trí thức đã có nhiều đề tài, sáng kiến phát triển và ứng dụng công nghệ mới, giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, mở rộng thị trường, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đội ngũ trí thức tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, tai, tệ nạn xã hội…. đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức liên hiệp hội các cấp và các hội thành viên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đội ngũ trí thức có số lượng đông nhưng chất lượng chưa cao, cơ cấu chưa cân đối; tỷ lệ cán bộ, chuyên gia giỏi trên lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và một số lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng mới, quản lý doanh nghiệp còn thấp. Hoạt động khoa học và công nghệ chưa làm tốt việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn. Hàm lượng khoa học và công nghệ trong các sản phẩm chưa cao. Việc cụ thể hóa cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ còn chậm và thiếu đồng bộ; nguồn lực đầu tư hạn chế, môi trường để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến, sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

          Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh ta phải tập trung cao để huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhưng đó chính là điều kiện, môi trường thuận lợi để Liên hiệp các hội KH&KT phát huy chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Vì vậy, Liên hiệp Hội cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức liên hiệp hội, đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng đặc biệt của khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XVII).

Hai là,tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, đổi mới phương thức hoạt động, nhằm khẳng định rõ vai trò, vị trí của liên hiệp các hội KH&KT đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụcho đội ngũ cán bộhội; tích cực tham gia các hoạt động tưvấn, phản biện và giám định xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học; tổchức phong trào nhân dân sáng tạo, ứng dụng có hiệu quảcác tiến bộkhoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống, nhất là sản xuất các sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến, chế tạo, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường… Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ. Tổ chức tốt các hội thi sáng tạo khoa học và công nghệnhằm phát hiện, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Ba là,đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Phát triển đội ngũ trí thức Hà Tĩnh lớn mạnh, có cơ cấu phù hợp, gắn với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tập hợp, đoàn kết rộng rãi trí thức trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế; khâu nối, khai thác trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học là con em Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh, ngoài nước. Ưu tiên phát triển, thu hút những trí thức tỉnh có nhu cầu cao, phục vụ phát triển các nhóm ngành kinh tế trọng điểm,đô thị, dịch vụ, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, thông tin truyền thông. Nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến trong nước, trên thế giới để đi tắt, đón đầu phát triển một số ngành nghề, lĩnh vực có tính đột phá.

Bốn là, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, liên kết với các địa phương, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư để thực hiện các đề tài, dự án, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp rà soát, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có chất lượng cao.

          Xây dựng tổ chức Liên hiệp Hội vững mạnh, phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương, của tỉnh; đồng thời nghiên cứu cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức tích cực lao động sáng tạo, cống hiến nhiều nhất vì sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: N.T.B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 552

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13737

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1464702