02:47 BNT Thứ tư, 20/03/2019
Chào mừng bạn đến với Trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

 Liên kết website

 Liên Kết

Trang chủ » Cập nhật thông tin » Tin tức » HUSTA và Hội thành viên

Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT thị xã Hồng Lĩnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ sáu - 09/11/2018 17:49
Với vai trò, vị trí là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức tại địa phương, trong 5 năm qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh và các Hội thành viên đã tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thị xã.
Đến nay  thị xã Hồng Lĩnh là địa phương duy nhất của tỉnh có Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp phường, xã.

Đến nay thị xã Hồng Lĩnh là địa phương duy nhất của tỉnh có Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp phường, xã.

Xác định việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã có 29 Hội thành viên (Trong đó có 23 Hội thuộc khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 6 Hội của phường, xã), tập hợp được 1680 hội viên, đội ngũ hội viên có trình độ về chuyên môn và tâm huyết, sáng tạo, có năng lực tiếp thu khoa học và công nghệ mới, tích cực áp dụng kiến thức lãnh đạo quản lý, tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Một số hội Khoa học và Kỹ thuật cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, phát huy đội ngũ trí thức như: Hội Khoa học và Kỹ thuật phường Trung Lương; Hội Khoa học và Kỹ thuật phường Nam Hồng; Hội Khoa học và Kỹ thuật cơ quan Thị uỷ; Hội Khoa học và Kỹ thuật cơ quan Chính quyền; Hội Khoa học và Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh; Hội Khoa học và Kỹ thuật Trường Kỹ nghệ Hà Tĩnh…

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật đến với người dân, giúp người dân xoá đói, giảm nghèo, đồng thời phổ biến kiến thức khoa học đời sống đến các đối tượng trong xã hội, 5 năm qua, Liên hiệp Hội phối hợp với các đơn vị tổ chức được 24 cuộc tập huấn kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp; 8 cuộc tập huấn và nhiều lớp bồi dưỡng về kỷ thuật trong chăn nuôi, phòng chống dịch, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Các Hội thành viên tích cực tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động của hội mình đến hội viên và Nhân dân.

Thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần nâng cao vị thế, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức thị xã đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, thông qua hoạt động này, sự gắn kết giữa cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội với các Hội thành viên, với các phường, xã và các tổ chức đoàn thể chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; đồng thời đã tập hợp nhiều trí thức trong và ngoài thị xã tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, làm thay đổi nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và nhân dân về Liên hiệp Hội.

Qua các đợt phát động, giai đoạn 2013 - 2018, Thị xã có 10 đề tài, sản phẩm đạt giải cấp quốc gia và khu vực phía Bắc; 58 đề tài, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh và nhiều đề tài, sản phẩm được các ngành chuyên môn công nhận trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế, văn hoá xã hội; Quốc phòng – An ninh; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp; Giáo dục – Đào tạo, Y tế…Với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trên tất cả các lĩnh vực, đã có trên 1000 đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, trong đó có một số dự án, đề án, đề tài khoa học được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Thị xã và các Hội thành viên trong nhiệm kỳ qua còn có những tồn tại, hạn chế: Hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên vẫn còn lúng túng trong nội dung, phương thức, công tác nghiên cứu khoa học; chưa huy động và phát huy được sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhìn chung chưa làm được nhiều, hiệu quả chưa cao, việc tổ chức hoạt động của một số Hội thành viên chưa được chú trọng. Công tác nghiên cứu, triển khai các đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghịêm, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật vào sản xuất đời sống, đưa các trang thiết bị tiên tiến vào sử dụng còn chậm, hiệu quả chưa cao, ngân sách không đảm bảo. Công tác tuyên truyền để đưa khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất đời sống còn chậm và ít; đặc biệt là các mô hình trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn chưa nhiều.

Giai đoạn 2018 - 2023, là thời kỳ mà kinh tế cả tỉnh cũng như thị xã tiếp tục có đà tăng trưởng trên cơ sở coi trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; là giai đoạn mà cả nước đang bước vào cuộc cách mạng 4.0; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thị xã Hồng Lĩnh và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ toàn Thị xã đang đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới của sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước; đòi hỏi đội ngũ trí thức thị xã phải rất tích cực trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có nhiều đóng góp quan trọng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật thị xã tập trung tham mưu thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội từ thị xã đến cơ sở; tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy tiềm năng, trí tuệ, để đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thường xuyên nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI đã đề ra
Tổ chức phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nắm bắt kịp thời các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để ứng dụng vào việc giáo dục con người, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đội ngũ trí thức, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ nghề nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và những người tham gia công tác khoa học và kỹ thật.
Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền thị xã, sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, phát huy thắng lợi những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III (2013 - 2018), cán bộ, hội viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thị xã và đội ngũ trí thức quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) đề ra, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Tỉnh và sớm trở thành đô thị loại III theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh khóa VI đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Vinh (UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Lĩnh)

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 VIDEO CLIP

 BẢN ĐỒ HÀ TĨNH

 Thư viện hình ảnh

  • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với LHH Việt Nam

 Hỗ trợ trực tuyến

Liên Hiệp Hội

Name: Thái Sơn

 Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 112

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13297

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1464262