Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Trang chủ Diễn đàn trí thức

Giám sát và phản biện xã hội của báo chí từ góc nhìn văn hóa

Đăng ngày 19-06-2020 16:21
51 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Giám sát và phản biện xã hội là vấn đề không mới trong những quốc gia phát triển. Nhưng ở nước ta, trong một thời kỳ khá dài, khái niệm giám sát và phản biện xã hội dường như không tồn tại đúng nghĩa của nó. Có thể nói đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm 2006, Đảng ta mới đưa khái niệm giám sát và phản biện xã hội vào văn kiện, với những câu chữ: “Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội” .

Thái Văn Sinh (bài đăng KHCS năm 2015)
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: